debian: nginx erabilitze web zerbitzaridxen cluster bat sortu

Danok dakigu web zerbitzaridxen txeriffe apache dala, baie beste web zerbitzari batzuk be biarra elegante eitzen dauie, adibidez lighttpd, cherokee edota nginx.

Oingutan nginx-eri emongotzagu sue:

su
aptitude install nginx
nano /etc/nginx/nginx.conf

Oin nginx konfigureku:

# usuaidxue eta grupue zeon gustora imiñi
user zital zital;
worker_processes 4;
pid /var/run/nginx.pid;

events {
	worker_connections 15;
	multi_accept on;
}

http {

	##
	# Basic Settings
	##

	sendfile off;
	tcp_nopush on;
	tcp_nodelay on;
	keepalive_timeout 3;
	types_hash_max_size 2048;

	##
	# Logging Settings
	##

	access_log /var/log/nginx/access.log;
	error_log /var/log/nginx/error.log;

	##
	# Mime types
	##

        #include /etc/nginx/mime.types;
        #default_type application/octet-stream;


	##
	# Virtual Host Configs
	##

	upstream appcluster {
		server localhost:81;
		server 127.0.0.1:81;
		server 10.126.2.52:80;
	}

	server {
		# hamen IP publikue, adibidez:
		listen 10.126.252.10:80;
		server_name hackinbadakigu.net hackinbadakigu.net;

		location / {
			proxy_pass  http://appcluster;
		}
	}
}

ikusten dun moduen upstream appcluster sekziñuen sartun biher’duz zerbitzaridxen IP edo domeinu izenak, hori bai euren artien klonak ezan biher diez ;)

		server localhost:81;
		server 127.0.0.1:81;
		server 10.126.2.52:80;

hamen zerbitzari zerrendie euren portuekaz, eta holan nginx enkargako da kargie zerbitzari desberdiñen artien zatitxuten.

Ez ahaztu/etc/nginx/nginx.conf-en usuaidxue eta grupue zeuon gustora imintzen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *